Vedtekter

Vedtekter for Øvre Reinsjøfjell Hytteforening

Vedtatt på ordinært årsmøte 7.10.2011, oppdatert sist på årsmøtet 05.10.2018

Pkt. 1 – Formål

Øvre Reinsjøfjell Hytteforening er stiftet av hytteeierne i Øvre Reinsjøfjell hytteområde.

Hytteeierforeningens formål er å eie og administrere samt å sikre eiernes felles interesser i områdets fellesarealer/fellesanlegg i overensstemmelse med disse vedtekter.

Hytteeierforeningens formål er således å sikre eiernes felles interesser i omkringliggende områder som for eksempel å ivareta medlemmenes forhold til skiløyper etc. Herigjennom å delta i skiløypekomité for området.

Friområde markert med mørk grønn farge på bebyggelsesplan, vil når det vesentlige av feltet er utbygget bli overført til Hytteforeningen. Dette gjelder også veier og alle tekniske anlegg.

Pkt. 2 – Eierforhold

Øvre Reinsjøfjell Hytteforening har 158 medlemmer.

Ved undertegning av kontrakt ved kjøp av eiendommen, har eier en rett og plikt til å bli medlem i Øvre Reinsjøfjell Hytteforening. Hytteeierforeningen er forpliktet til å utvide foreningen med tilstøtende tomter mot at tilleggsarealenes felles- og friarealer innlemmes i Hytteeierforeningens eiendom. De nye medlemmenes vilkår skal være overensstemmende med de gamle medlemmers vilkår.

Pkt. 3 – Årsmøte

Velforeningens øverste organ er årsmøtet.

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av oktober måned. Det ordinære årsmøtet skal behandle styrets årsrapport, årsregnskap, budsjett, foreta valg av styre, samt forøvrig behandle saker som nevnt i innkallingen til møtet. Årsmøtet velger forretningsfører og revisor. Med innkallingen skal følge årsregnskap for foregående år og driftsbudsjett for inneværende år.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Velforeningen i hende innen 1. juli.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles av styret. Styret skal innkalle til møte dersom minst 1/10 av medlemmene skriftlig krever det og samtidig oppgir de saker som ønskes behandlet.

Innkalling til ordinært årsmøte skal meddeles skriftlig med minst 20 dagers frist. Innkalling til ekstraordinært møte skal skje på samme måte.

Styret må forelegge årsmøtet alle saker av betydning, herunder spørsmål om arbeider som påfører fellesskapet vesentlige utgifter, og forhold av uvanlige eller ekstraordinære karakter.

Dette må sendes ut i forbindelse med innkallingen til årsmøtet.

Pkt. 4 – Stemmerett

Årsmøtet ledes av styrets formann.

Hvert medlemskap gir èn stemme. Medlemskap er definert som et gårds og bruksnummer. Dersom man skulle kjøpe flere tomter å slå sammen disse, er utgangspunktet for stemmerett samt betaling av årsavgift knyttet opp mot opprinnelig antall tomter. Beslutninger fattes med simpelt flertall av de representerte stemmer, dog jfr. § 13. Medlemmene kan møte og avgi stemmer ved fullmektig som må fremlegge skriftlig og datert fullmakt.

Pkt. 5 – Styret

Styret består av 5 medlemmer, styreleder og 4 styremedlemmer, som velges på årsmøtet for 2 år av gangen, dog slik at det hvert enkelt år ikke skal være flere enn 3 medlemmer på valg, inklusive styreleder. Styreleder velges særskilt. Gjenvalg kan skje. Hvis Flå kommune krever at det skal opprettes et ansvarlig organ som kommunen kan henvende seg til vedrørende vedlikehold av fellesanlegg/-areal, skal styreleder være Hytteeierforeningens representant.

Pkt 6 – Valgkomite

Valgkomitéen velges av årsmøtet. Komitéen skal bestå av en leder og to medlemmer. Valgkomitéens oppgave er å legge frem for årsmøtet forslag til styre iht til vedtektene pkt 5. Komitéen skal så langt det lar seg gjøre å foreslå kandidater fra ulike deler av hyttefeltet og med kjønnsfordeling. Medlemmer i hytteforeningen som har forslag til styremedlemmer skal skriftlig sende forslaget til valgkomitéens leder senest 1.7.  Valgkomitéen forslag legges frem for hytteforeningens styre senest 31.8.

Pkt. 7 – Tegning av Hytteeierforeningen

I fellesskap forplikter formannen og ett styremedlem Hytteeierforeningen ved sin underskrift. Styret er underlagt årsmøtets vedtak og direktiver. Styret skal forelegge for årsmøtet alle saker av betydning.

Styret forestår den løpende kontakt med forretningsfører og har instruksjonsmyndighet over forretningsføreren.

Pkt. 8 – Regnskap

Det skal føres regnskap over driften av Hytteeierforeningen. Årsregnskap skal hvert år sendes det enkelte medlem. Det benyttes avvikende regnskapsår 01.07 – 30.06.

Pkt. 9 – Driftsutgifter

Driftsbudsjett skal omfatte fellesutgifter, slik som drift og vedlikehold av fellesanlegg, honorar til forretningsfører og revisor. Totale fellesutgifter deles likt på det enkelte medlem.

Det skal betales en årsavgift for hver fritidseiendom, og størrelsen på denne fastsettes på årsmøtet i henhold til neste års driftsbudsjett. Ubebygget fritidseiendom betaler ½ årsavgift.

Styrets medlemmer godtgjøres ved at styremedlemmer betaler ½ årsavgift og styreleder ikke betaler årsavgift.

Avgiften skal gå til veivedlikehold, snøbrøyting, forretningsfører, revisor, Kabel-TV/radio avgift.

Drift og vedlikehold av felles arealer, evt. renovasjon, fellesbidrag til turløyper/(løypekjøring) samt til foreningens øvrige drift. Da det på dette feltet ikke vil være vann og kloakkavgift til det offentlige så lenge man selv velger å drifte anlegget, må man betale den avgiften som styret til enhver tid bestemmer for drift av vann og avløp. Dersom kommunen ved en senere anledning skulle overta dette, må man forvente å betale kommunens minimumsavgift.

Pkt. 10 – Disposisjonsrett

Medlemskap i Hytteeierforeningen kan ikke overdras uten ved overdragelse av hjemmelsforholdet til fritidseiendommen.

Pkt. 11 – Vedlikehold

Den enkelte eier har plikt til å vedlikeholde sin eiendom på forsvarlig måte.

Pkt 12 – Bestemmelser vedrørende utsikt

Uthogging av vegetasjon mellom hyttene skal skje som tynning og fjerning av døde trær. Slik hogst gjennomføres ved fjerning av enkelttrær. Enkelttrær som er spesielt til hinder for utsikt kan fjernes, men uthogging av større flater unngås.

Det er ikke tillatt med parabolantenne, men mindre mottakerantenner tillates. Slik antenne skal monteres på vegg, ikke som frittstående eller på eller over mønehøyde. Det tillates ikke oppføring av flaggstenger eller gjerder.

Montering av badestamp er ikke tillatt. For øvrig vises til Flå kommunes reguleringsplan.

Pkt. 13 – Vedtektsendringer

Forslag om vedtektsendringer skal være tatt opp på sakslisten som skal være vedlagt innkallingen.

Det kreves 3/4 flertall av fremmøtte hytteeiere for å kunne gjøre en vedtektsendring.

Pkt. 14 – Fellesareal

Områdets felles- og friareal forvaltes av hytteeierforeningen. Det er ikke tillatt å rydde/felle trær eller på annen måte ta seg til rette på fellesarealet uten samtykke fra styret. Disponering av friområder inn i feltet kreves med beslutning av årsmøtet med ¾-del flertall av fremmøtte hytteeiere.

Ønsker du kontakt med Styret i hytteforeningen?

Kontakt oss på post@ovrereinsjofjell.no eller via kontaktskjemaet.

Medlemmer oppfordres til å bli med i hytteforeningens Facebookgruppe. Der kan vi dele bilder, opplevelser og holde hverandre oppdatert om det som skjer i hytteområdet vårt. Når det gjelder kjøp/salg, er det tillatt å legge ut ting du skal kvitte deg med på hytta og informasjon om aktiviteter som skjer lokalt. Reklame vil bli slettet.